Category

Zeposia Lanseringsdagar

Registrations are closed

I samband med lansering av ZEPOSIA (ozanimod) bjuder
Bristol Myers Squibb in till lunchwebinar vid tre olika tillfällen samt ett kvällsmöte i Örebro (se beskrivning).

Varmt välkomna!

Datum: 20 september 2022
Tid: 12.00-13.00
Var: OnlineProgram: 
Nya mediciner inom IBD

Jonas Halfvarson: Nya mediciner inom IBD; behandlingsstrategier.

Susanna Jäghult: Nya mediciner inom IBD; patienten i fokus.


F.A.Q

Hur ansluter jag till mötet?

Mötet sänds via plattformen Coeo, där man registrerar ett användarkonto som sedan återanvänds för hela mötesserien. Använd gärna en privat mailadress vid registrering då adressen måste verifieras innan för att få åtkomst till plattformen och dessa mail ibland kan fastna i spamfilter. Kontakta oss på event@mediahuset.se om du stöter på problem så hjälper vi dig så gott vi kan.

Kommer jag som deltagare synas i bild och höras via min mikrofon?

Nej, du som deltagare kommer inte synas eller höras i sändning men kan själv starta videokonversationer med andra deltagare om du vill, så ha gärna tillgång till kamera och mikrofon.

Kan jag ställa frågor till föreläsarna?

Ja, du kommer kunna ställa frågor skriftligen till föreläsarna via Q&A-funktionen inne i Coeo. Har du frågor inför mötet kan du även nyttja forumet på plattformen.


Läs mer om Zeposia här: www.zeposia.se

Detta möte är arrangerat av Bristol Myers Squibb och Mediahuset står för tekniken. Genom att anmäla dig godkänner du att Mediahuset förmedlar dina uppgifter till Bristol Myers Squibb. Du kan läsa om hur Bristol Myers Squibb hanterar dina uppgifter här: https://www.bms.com/se/privacy-policy.html

Inbjudan har skickats ut till gastroenterologi/medicinkliniker med kopia till verksamhetschef/bokningsansvarig. 

Enligt överenskommelse mellan SKR och LIF skall anmälan vara godkänd av huvudman. Observera att du själv är ansvarig för att ha inhämtat huvudmannens godkännande för deltagande. Bristol Myers Squibb står för arvode till föreläsare vid sammankomsten.

Bristol Myers Squibb står för lokal, förtäring och föreläsararvode vid sammankomsten. 


Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning
Zeposia® (ozanimod), Rx (F), selektivt immunsuppressivt medel, L04AA38

Begränsningar: Subventioneras endast för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv  ulcerös kolit som haft otillräckligt svar på, inte längre svarar på, eller varit intoleranta mot antingen konventionell behandling eller ett biologiskt läkemedel där tofacitinib inte är lämpligt.

Indikation: Zeposia® är indicerat för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv  ulcerös kolit (UC) som haft otillräckligt svar på, inte längre svarar på, eller varit intoleranta mot antingen konventionell behandling eller ett biologiskt läkemedel.

Kontraindikationer: Patienter som under de senaste sex månaderna haft hjärtinfarkt, instabil angina, stroke, TIA, icke kompenserad hjärtsvikt som krävt sjukhusinläggning, eller hjärtsvikt av klass III/IV. Patienter med anamnes på eller förekomst av AVblock av andra graden eller AVblock av tredje graden eller sjuk sinusknuta, såvida patienten inte har en fungerande pacemaker. Svåra  aktiva infektioner, aktiva kroniska infektioner såsom hepatit och tuberkulos. Aktiva maligniteter. Svårt nedsatt leverfunktion. Zeposia® är kontraindicerat under graviditet och till fertila kvinnor som inte använder en effektiv preventivmetod. Fertila kvinnor måste använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och under 3 månader efter avslutad behandling.

Varningar och försiktighet: Före behandlingsstart med Zeposia® ska EKG tas på alla patienter, för att bedöma om hjärtabnormiteter föreligger. Hos patienter med vissa underliggande tillstånd rekommenderas övervakning vid första dosen. Förhöjda aminotransferasvärden kan förekomma hos patienter som får Zeposia®. Zeposia® orsakar en genomsnittlig minskning av antalet perifera lymfocyter i blodet till 45 % av utgångsvärdet, på grund av det reversibla upptaget av lymfocyter i lymfvävnad. Zeposia® kan därför öka mottagligheten för infektioner, inklusive opportunistiska  infektioner och maligniteter. Användning av levande, försvagade vacciner bör undvikas under och upp till 3 månader efter behandling. Det rekommenderas att patienter med diabetes mellitus, uveit eller anamnes på retinal sjukdom genomgår en ögonundersökning innan behandlingen
påbörjas.

Interaktioner: Samtidig administrering av monoaminoxidashämmare (MAO) eller CYP2C8 inducerare (rifampicin) och Zeposia® rekommenderas inte. Försiktighet ska iakttas vid samtidig användning av Zeposia® och starka CYP2C8hämmare (t.ex. gemfibrozil, klopidogrel).

Förpackningar: 0,23 mg; 0,46 mg; 0,92 mg hårda kapslar. Varje hård kapsel innehåller ozanimodhydroklorid motsvarande 0,23 mg, 0,46 mg eller 0,92 mg ozanimod.

Övrig information: För pris och ytterligare information, se www.fass.se . Texten är baserad på produktresumé 29 november 2021.
Celgene AB, tel. 08704 71 00


Date & Time
Tuesday
20 September 2022
12:00 13:00 Europe/Stockholm
Organiser

Mediahuset i Göteborg AB, Eventavdelningen

031-797 27 80
event@mediahuset.se
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.