(INF-O2) Vårdprogram led- och skelettinfektioner: revision 2018

Författare/Medförfattare

NamnArbetsplatsOrganisationOrtLandAffiliation
Staffan TevellInfektionsklinikenCentralsjukhusetKarlstad1
Bertil ChristenssonInfektionsklinikenSkånes UniversitetssjukhusLund2
Åsa Nilsdotter-AugustinssonInfektionsklinikenVrinnevisjukhusetNorrköping3
Cecilia RydénInfektionsklinikenHelsingborgs LasarettHelsingborg4
Ulf RydingInfektionsklinikenÖstersunds sjukhusÖstersund5
Bo SöderquistInstitutionen för Medicinska VetenskaperÖrebro UniversitetÖrebro6
Börje ÅkerlundInfektionsklinikenKarolinska Universitetssjukhuset, HuddingeStockholm7

Abstrakt

Introduktion
Led- och skelettinfektioner utgör en komplex grupp av sjukdomar där multidiciplinär handläggning är nödvändig för behandlingsframgång. Även om det vetenskapliga underlaget fortfarande till stora delar är svagt, har ny kunskap lett till att en omfattande revision av vårdprogrammet varit nödvändig.

Antibiotikaprofylax inför ledproteskirurgi
Korrekt administrerad kloxacillinprofylax, eventuellt i kombination med antibiotikainnehållande cement, är fortfarande förstahandsval vid primär artroplastik. Då flera studier påvisat högre infektionsrisk vid profylax med icke-betalaktamantibiotika (klindamycin och vancomycin) poängteras vikten av allergianamnes för att säkerställa optimal preoperativ profylax.
Det finns också stöd för att ge sedvanlig preoperativ antibiotikaprofylax innan reimplantation vid en- och tvåstegsbyte vid ledprotesinfektion, trots att man planerar djupa odlingar i samband med ingreppet.

Allmänna synpunkter på antibiotika
Aktuella data visar att rifampicin, i de fall det är indicerat, i första hand skall kombineras med ciprofloxacin eller levofloxacin vid behandling av implantatassocierad infektion. Läkemedelsinteraktioner gör klindamycin, fusidinsyra, linezolid, trimetoprim-sulfametoxazol, doxycyklin och moxifloxacin mindre lämpliga; dessa utgör således andrahandsval. Generellt behövs höga doser antibiotika vid led- och skelettinfektioner, och några av de standarddoser som nu rekommenderas är: amoxicillin 1g x3, klindamycin 300–450 (-600) mg x3 samt daptomycin 8-10(-12) mg/kg/dag (beroende på agens och MIC)

Diagnostiska kriterier
Nya diagnostiska kriterier och en uppdaterad behandlingsalgoritm har tillkommit för frakturrelaterad infektion.
För ledprotesinfektion ges en mer praktisk uppdelning i tidig/postoperativ infektion, akut/hematogen infektion och kronisk infektion. Även här har diagnoskriterierna uppdaterats.

Behandlingstid
Vid ledprotesinfektion föreslås 3 månaders behandlingstid oavsett led.
Vid spondylodiskit och osteit talar internationella data för att man skulle kunna reducera behandlingstiden till 6–8 veckor, men studier saknas för betalaktamantibiotika som stöd för dessa generellt kortare behandlingstider.

Bifogade bilder