(INF-P8) Vad händer med patienter med Staphylococcus aureus-bakteriemi i Östergötland?

Författare/Medförfattare

NamnArbetsplatsOrganisationOrtLandAffiliation
Kajsa Glimåker Infektionskliniken i Östergötland Universitetssjukhuset i Linköping Linköping 1
Anita Hällgren IKE/Infektionskliniken i Östergötland Linköpings Universitet/Universitetssjukhuset Linköping Linköping 3

Abstrakt

Bakgrund
Staphylococcus aureus-bakteriemi (SAB) är ett allvarligt tillstånd med 30-dagars mortalitet på 20-30%. Nationella riktlinjer saknas och i Östergötland saknas även regionala riktlinjer. Studier visar att tidig bedside-bedömning av infektionskonsult medför lägre mortalitet och mindre risk för återinläggning.
Syfte
Att undersöka hur patienter med SAB omhändertas, hur det går för patienterna samt undersöka eventuella riskfaktorer för mortalitet.
Metod
Strukturerad retrospektiv journalgranskning av patienter med växt av S aureus i minst en blododlingsflaska under 2016 i Region Östergötland (RÖ). Riskfaktorer, behandling, bedömning av infektionskonsult och utfall registrerades. Binomial regression för beräkning av risk ratio har utförts.
Resultat
Under 2016 förekom S. aureus i totalt 214 blododlingar från 174 individer. Av dessa var 165 vuxna (>18 år). I denna grupp var 30-dagars mortalitet 22,4%.
Efter exklusion av patienter som ej färdigvårdades i RÖ, hade polymikrobiell växt i blod, hade avlidit eller brytpunktsbedömts (övergång till palliativ vård) senast tre dagar efter odling (dvs bedömdes ej ha varit aktuella för tidig infektionskonsult) återstod 127 individer med 128 episoder av SAB. Bland dessa var 30-dagars mortalitet 11,0%, andel män 63,8%, medianåldern 71 år och 34,6% hade intravenös kateter.
Infektionskonsult kontaktades i 87,5% av fallen, 58,6% av patienterna bedömdes bedside och hos 35,9% skedde detta inom ett dygn efter blododlingssvar. Ekokardiografisk undersökning utfördes på 71,9 %, 32 % genomgick TEE. Var fjärde patient fick en ny S. aureus-infektion inom 90 dagar efter avslutad behandling.
Förekomst av CVK (RR 4,0, p=0,01, 95% CI 1,4-11,5) och immunsupprimerande läkemedel (RR 2,8, p=0,04, 95% CI 1,0-7,5) var signifikanta riskfaktorer för död inom 30 dagar, men samhällsförvärvad infektion var det inte i vårt material.
Slutsats
Mortaliteten är hög bland patienter med SAB i Östergötland, liksom frekvensen av ny S. aureus-infektion. Omhändertagandet av patienter med SAB kan förbättras. CVK och immunsuppression är signifikanta riskfaktorer för död vilket bör beaktas vid bedömning.