(INF-P20) Tveksam kvalitet av varningsmärkningar för allergi mot betalaktamantibiotika

Författare/Medförfattare

NamnArbetsplatsOrganisationOrtLandAffiliation
Sofia Dimberg Läkarstudent Skånes Universitetssjukvård Malmö 1
Fredrik Resman Infektionskliniken Skånes Universitetssjukvård Malmö 1
Simon Werner Infektionskliniken Skånes Universitetssjukvård Malmö 1

Abstrakt

Bakgrund: Vid misstanke om ökad risk för allvarlig reaktion mot betalaktamantibiotika bör en varningsmärkning göras. Klinisk erfarenhet indikerar dessvärre att varningsmärkningar sällan är av tillräcklig kvalitet och inte ger tillräckligt gott underlag vid val av antibiotikabehandling, särskilt i akutsituationer. Detta kan leda till att betalaktamantibiotika undviks på fel grunder, något som har visats öka risken för sämre behandlingsresultat och biverkningar. Syftet med denna undersökning var att objektivt värdera kvaliteten hos varningsmärkningar för allergi mot betalaktamantibiotika hos patienter vårdade vid infektionskliniken på Skånes Universitetssjukhus under 2015 och 2016.

Metod: En retrospektiv kohortstudie utfördes, där 426 konsekutiva varningsmärkningar granskades. De faktorer som samlades in var ifall det var angivet: 1) vilket preparat patienten reagerat på, 2) den tidpunkt då reaktionen uppkom, 3) tydligt beskrivna symtom i samband med reaktionen, 4) när i relation till enskild dos och 5) när i relation till kur symtomen uppkommit. Slutligen bedömdes om det utifrån informationen i varningsmärkningen fanns stöd för risk för allvarlig allergisk reaktion vid behandling med betalaktamantibiotika.

Resultat: Av 426 varningsmärkningar innehöll 423 (99 %) information om aktuellt preparat. I 43 (10 %) angavs tidpunkten för reaktionen. I 206 (48 %) fall var symtom tydligt angivna (även symtom talande mot allergisk reaktion räknades, så länge de var tydligt angivna). Reaktionens tidpunkt i relation till enskild dos var angiven i 7 fall (2 %) medan tidpunkten i relation till kur var angiven i 19 fall (4 %). I 148 fall (35 %) bedömdes varningsmärkningen innehålla information som gav tydligt stöd för att risk föreligger för allvarlig allergisk reaktion.

Slutsats: Studien visar att en alltför liten andel varningsmärkningar för betalaktamallergi är av god kvalitet. Vi föreslår att nuvarande system för varningsmärkningar uppdateras så att rapporterande läkare uppmanas att utöver preparat även ange symtom, tidpunkt för reaktionen och när reaktionen inträffade i relation till kur och enskild dos.