(INF-P21) Sjuksköterskors inställning till att vårda patienter med beroendeproblematik på infektionsavdelning

Författare/Medförfattare

NamnArbetsplatsOrganisationOrtLandAffiliation
Kristina Dahmén Infektionskliniken, I54 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Stockholm 1
Linnea Sandmark Infektionskliniken, I54 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Stockholm 1

Abstrakt

Bakgrund: Personer som missbrukar narkotika och i synnerhet dem med ett intravenöst missbruk löper större risk att drabbas av infektioner än de som inte har ett missbruk. Det är därför relativt vanligt att personer med beroendeproblematik vårdas på infektionsavdelningar, vilket ställer krav på kompetens och kunskap om beroendeproblematik hos personalen. Denna patientgrupp möts ofta av stigmatisering och risken att patienten inte fullföljer sin infektionsbehandling är stor.  Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors inställning till att vårda patienter med beroendeproblematik på en infektionsavdelning.
Metod: En empirisk tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats. Enkäten “Drugs and Drug Users’ Problems Perceptions Questionnaire” (DDPPQ) användes för att besvara studiens syfte. Tjugofyra av 27 infektionsavdelningar i Sverige valde att delta i studien. Enkäten skickades ut till totalt 590 sjuksköterskor varav 144 returnerades fullständiga. Databearbetningen genomfördes i Microsoft Office Excel (version 15.19.1). Resultat: Ett övervägande antal sjuksköterskor i studien visade sig ha en neutral attityd till patienter med beroendeproblematik. Dock påvisades det att samarbete med beroendevården påverkade sjuksköterskornas upplevelse av kompetens och tillfredsställelse i sitt arbete. Sjuksköterskorna som upplevde stöd från den egna verksamheten, kollegor samt från andra yrkeskategorier tenderar att ha en positivare attityd till patienter med beroendeproblematik.
Slutsats: Majoriteten av studiedeltagarna var neutrala i sina attityder gentemot patienter med beroendeproblematik. Studien visade att sjuksköterskor som uppgav att avdelningen hade samarbete med beroendevården hade en mer positiv attityd till personer med beroendeproblematik. Därför finns det ett behov av samarbete med beroendevården och stöd från verksamheten för att kunna möta den komplexa vården kring patienter med beroendeproblematik.

Nyckelord: Beroendeproblematik, infektionssjukvård, inställning, personcentrerad vård, samarbete, stigmatisering.

Vi tillhör IFIS och kommer inte att medverka på tisdagens postersession.