(INF-P5) Riskfaktorer för sjukhusutbrott av norovirus

Författare/Medförfattare

NamnArbetsplatsOrganisationOrtLandAffiliation
Carl-Johan Fraenkel1 Sektionen för Infektionsmedicin Lunds Universitet Lund 1
Malin Inghammar Sektionen för Infektionsmedicin Lunds Universitet Lund 1
Anna Söderlund-Strand Klinisk Mikrobiologi Lunds Universitet Lund 2
P. J. Hugo Johansson Vårdhygien Skåne Region Skåne Lund 3
Blenda Böttiger Klinisk Mikrobiologi Lunds Universitet Lund 2

Abstrakt

Bakgrund: Patienter med norovirus är vanliga på våra sjukhus och en vanlig orsak till sjukhusutbrott. De flesta utbrott orsakas av norovirus genotyp GII.4, trots att flera andra typer cirkulerar i samhället. Varför utbrott uppkommer ibland och ibland inte är oklart. Möjligen finns det faktorer hos patienten, hos viruset eller på avdelningen som påverkas eller uppmärksammas för att kunna förebygga sjukhusutbrott.
Mål: Att undersöka riskfaktorer för sjukhusutbrott av norovirus.
Metoder: Kliniska data, avdelningsplacering och genotyp av infekterande norvirus samlades in från alla 65 noroviruspositiva indexpatienter i utbrott och jämfördes med 186 sporadiska noroviruspositiva patienter som vårdats på sjukhus utan att ge upphov till utbrott mellan 2010-2012 på alla 192 avdelningar i Skåne i en nested fall-kontroll studie. Uni- och multivariabel statistisk analys genomfördes.
Resultat: Utbrott var oberoende associerat till antalet patienter som delade rum med den noroviruspositiva patienten (OR 1,9 per extra patient på rummet), kräkning (OR 2,6), ålder > 80 år (OR 3,2), grundsjukdom (OR 2,3) och symptomdebut efter ankomst till avdelningen (OR 3,2).
Infektion med norovirus genotyp GII.4 var starkt associerat med utbrott i den univariata analysen och dessutom associerat med kräkning (OR 2,5).
Slutsats: Detta är den första studie som undersöker riskfaktorer för utbrott hos patient, virus och rumsplacering. Kännedom om dessa faktorer kan hjälpa till att styra och prioritera vårdhygieniska ställningstaganden baserat på utbrottsrisken. Reslutaten antyder också att utbrottsassociationen med norovirus GII.4 delvis skulle kunna förklaras av en ökad förmåga att orsaka kräkning.

Ref:
Risk factors for hospital norovirus outbreaks: Impact of vomiting, genotype and multioccupancy rooms.
Fraenkel CJ, Inghammar M, Söderlund-Strand A, Johansson PJH, Böttiger B.
J Hosp Infect. 2018 Jan 17. Epub ahead of print