(INF-P6) Ökad mortalitet i ett Clostridium difficile utbrott orsakat av RT 046

Författare/Medförfattare

NamnArbetsplatsOrganisationOrtLandAffiliation
Cecilia Magnusson Infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län Jönköping 1
Malin Bengnér Smittskydd Vårdhygien Region Jönköpings län Jönköping 2
Sara Mernelius Laboratoriemedicin Region Jönköpings län Jönköping 3
Torbjörn Norén Laboratoriemedicinska länskliniken och Medicinska Vetenskaper Universitetssjukhuset Örebro, Region Örebro län och Örebro Universitet Örebro 4
Andreas Matussek Karolinska Universitetslaboratoriet Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm 5

Abstrakt

Introduktion:
Clostridium difficile–infektion (CDI) är en vanlig orsak till nosokomial diarré och pseudomembranös kolit. Under 2011 upptäcktes ett utbrott av CDI orsakat av den multiresistenta ribotypen (RT) 046 på Höglandssjukhuset, Eksjö. För att häva utbrottet genomfördes flera åtgärder: skärpta hygienrutiner som förbättrad isolering och städning kring patienter med CDI, månatlig utvärdering av nya CDI fall, uppdaterade riktlinjer för antibiotikaanvändning samt införande av snabbdiagnostik av CDI på sjukhuset. Hela sjukhuset storstädades med klorin i april 2012, därefter sågs en markant minskning av antalet nya CDI fall.
Metod:
Kliniska isolat från tiden innan samt under utbrottet ribotypades (n=338) och på ett urval av dessa gjordes helgenomsekvensering (WGS). Likaså gjordes WGS på isolat efter utbrottet (n=50). Journalgranskningar genomfördes på patienter med de sju vanligaste RT för att undersöka om patienter med RT046 hade högre morbiditet och/eller mortalitet jämfört med övriga RT.
Resultat:
RT046 var den vanligaste (n=112) av de 38 ribotyper som hittades. Majoriteten (92%) av fallen med RT046 var sjukhusassocierade. Hos patienter med RT046 var mortaliteten 30% inom den första månaden efter infektionen. Av de som överlevde fick 41% minst ett återfall. Bland patienter med de sex näst vanligaste ribotyperna (n=105) dog 8% inom närmsta månaden och 36% drabbades av återfall. Det var inte någon skillnad i användandet av bredspektrumantibiotika eller komorbiditet enligt Charlson comorbidity index mellan grupperna.
Konklusion:
C. difficile RT046 var den dominerande ribotypen i detta stora nosokomiala utbrott. Denna ribotyp verkar spridas effektivt i sjukhusmiljö då en stor majoritet av fallen var sjukhusassocierade. RT046 var mer virulent jämfört med andra ribotyper och orsakade en hög mortalitet. WGS-data kommer snart vara färdiganalyserade och förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse kring utbrottet av C. difficile RT046 på Höglandssjukhuset.
Luftvägar samt flödesförbättringar

Bifoga bilder