(INF-P10) Neutrofil-lymfocytkvot på akuten

Författare/Medförfattare

NamnArbetsplatsOrganisationOrtLandAffiliation
Anders Lans Infektionskliniken Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 1
Martin Sandberg Utdataenheten Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 1
Anders Lundqvist Infektionskliniken Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 1

Abstrakt

BAKGRUND
Det är visat att lymfocyter ofta sjunker tidigt i förloppet vid allvarliga bakteriella infektioner medan antalet neutrofila blodkroppar normalt ökar. Genom division av antalet neutrofiler med antalet lymfocyter erhålls N/L-kvoten och en kvot >10 har angetts relaterad till allvarliga infektioner, t ex pneumoni och sepsis.
150901 infördes automatisk beräkning av N/L-kvot utifrån hematologiska prover tagna på Akutmottagningen SÄS.

SYFTE
– Att studera och jämföra nivån på N/L-kvoter i olika definierade populationer* för att skaffa underlag för praktisk tillämpning.
(*Patienter med positiv blododling, pneumoni, lungemboli och hjärtinfarkt samt alla med analyserad N/L-kvot)

METOD
– Studieperiod 150901-160831
– Utsökning av data utfördes med hjälp av dataprogrammet Cognos. Utsökningen innefattade N/L-kvoter vid besökstillfällen på akuten och inneliggande vårdtillfällen med huvuddiagnoserna pneumoni, hjärtinfarkt och lungemboli.
– Identifiering av utvalda blododlingsfynd** i mikrobiologens databas (ADBact). Manuell bearbetning för att i studien enbart inkludera blododlingar tagna inom ett dygn efter ankomst till akuten.
(**E coli, Klebsiella, Proteus, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus dysgalactiae, och Neisseria meningitidis)

RESULTAT
Studien omfattade 51948 besökstillfällen på akuten varav 29054 innefattade analys av N/L-kvot. Medelvärdet för alla analyserade N/L-kvoter var 5 medan andelen med en kvot över 10 var 11%. Motsvarande resultat vid positivt blododlingsfynd (n=355) var 17 respektive 69%, vid pneumoni (n=782) 11 respektive 45%, vid lungemboli (n=111) 6 respektive 9% och vid hjärtinfarkt (n=240) 5 respektive 10%.
N/L-kvoterna vid pneumoni och positiv blododling var signifikant högre jämfört med övriga studerade populationer.

SLUTSATSER
N/L-kvot >10 hos patienter som sökte på akuten kunde associeras till ökad frekvens av positiv blododling men också pneumoni. Förhöjda värden kan således motivera ökad observans avseende bakteriell infektion. Då en stor andel av patienter med positiv blododling såväl som patienter med pneumoni hade N/L-kvot<10 kan ett lågt värde inte användas för att avskriva infektionsmisstanke.