(INF-P9) N/L-kvot i praktiken

Författare/Medförfattare

NamnArbetsplatsOrganisationOrtLandAffiliation
Anders Lans Infektionskliniken Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 1
Martin Sandberg Utdatenheten Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 1
Anders Lundqvist Infektionskliniken Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 1

Abstrakt

BAKGRUND
Det är visat att lymfocyter ofta sjunker tidigt i förloppet vid allvarliga bakteriella infektioner medan antalet neutrofila blodkroppar normalt ökar. Genom division av antalet neutrofiler med antalet lymfocyter erhålls N/L-kvoten och en kvot >10 har angetts relaterad till allvarliga infektioner, t ex pneumoni och sepsis. Vid kraftigt förhöjda värden har associationen beskrivits som ännu starkare.

SYFTE
– Att studera relationen mellan mycket höga N/L-kvoter och kliniskt utfall
– Att värdera nyttan av N/L-kvot som en parameter för att lättare identifiera patienter med bakteremi

METOD
– Studieperiod 150901-160831.
– Utsökning av kliniska data med hjälp av dataprogrammet Cognos.
– Identifiering av utvalda blododlingsfynd* i mikrobiologens databas (ADBact). Manuell bearbetning för inklusion av blododlingar tagna inom ett dygn efter ankomst till akuten. *(E coli, Klebsiella, Proteus, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus dysgalactiae, och Neisseria meningitidis).

RESULTAT
Studien omfattade 29054 besökstillfällen på akuten som innefattade analys av N/L-kvot. Medelvärdet för alla analyserade N/L-kvoter var 5 medan andelen med en kvot över 10 var 11%. Motsvarande resultat vid positivt blododlingsfynd (n=355) var 17 respektive 69%,
Journalgranskning utfördes på alla med N/L-kvot >40 (n=94), varav 94% hade ordinerats antibiotika, 83% hade klar antibiotikaindikation, 24% uppfyllde kriterier för svår sepsis initialt och 11% utvecklade septisk chock under vårdtiden.
Hos 355 patienter på akuten med bakteremi var CRP<50 i 114 av fallen och temperaturen normal hos 130 av dem. Av dessa patienter med lågt CRP eller feberfrihet var N/L-kvoten över 10 hos 73 respektive 84 individer.

SLUTSATSER
Kraftigt förhöjd N/L-kvot bör föranleda att man överväger allvarlig bakteriell infektion. Om man inte bedömer att det finns indikation för antibiotika kan man överväga blododling, observation och uppföljning.
N/L-kvoten kan komplettera övriga undersökningar och prover när allvarlig bakteriell infektion kan övervägas i synnerhet vid normal temperatur och lågt CRP.