(INF-P13) Kartläggning av hepatit C inom rättspsykiatrin

Författare/Medförfattare

NamnArbetsplatsOrganisationOrtLandAffiliation
Frida Jakobsson Infektionskliniken Sunderby Sjukhus Luleå 1
Anders Nystedt Smittskydd Sunderby Sjukhua Luleå 1
Tomas Gustafsson Infektionskliniken Sunderby sjukhus Luleå 1

Abstrakt

Bakgrund
WHO:s mål är att minska incidensen av hepatit C med 90% fram till 2030 och att reducera död pga hepatit C med 65 %. Problemet idag är inte själva behandlingen, utan utmaningen består främst i att hitta det stora mörkertalet och behandla aktiva missbrukare på ett säkert sätt. Med detta utvecklingsprojekt ville vi ta reda på om rättspsykiatrin kan vara en lämplig arena för att upptäcka och behandla patienter med hepatit C.
Syfte
Att kartlägga hepatit C hos patienter inom rättspsykiatrin inom Region Norrbotten. Specifikt önskade vi svar på följande:
• Hur stor andel hade en adekvat blodsmittescreening utförd innan projektet genomfördes?
• Hur stor andel hade positiv hepatit C-serologi respektive PCR?
• Hur stor andel hade en adekvat uppföljning via infektionsklinik?
Metod
Genomgång av patienterna tillsammans med läkare på rättspsykiatrin. Alla med anamnes på iv-missbruk provtogs avseende blodmitta om det saknades. De med positiv HCV-PCR erbjöds läkarbesök av infektionsläkare på plats på rättpsykiatrin med fibroscanundersökning.
Ingen etikprövning genomfördes då studien är gjord som ett kvalitetsarbete.
Resultat
29 saknade adekvat blodmisttescreening. Dessa erbjöds en vanlig blodsmittescreening (HIV, Hep B och Hep C ). 32 patienter av samtliga inlagda hade positiv HCV-serologi. (27,8 %) Av dessa var 17 PCR-positiva och hade alltså en aktuell hepatit-C infektion. (14,8 %) 4 patienter fick veta att de hade läkt ut sin hepatit C då de hade negativ PCR. 11 patienter med aktiv infektion saknade en uppföljning av infektionskliniken.
Slutsats
Patienter inom rättspsykiatrin är en riskgrupp med kraftigt förhöjd prevalens av hepatit C. Många saknade blodsmitttescreening och de flesta med aktiv hepatit C var inte kända av infektionskliniken. Samarbetet utföll positivt. Det var god compliance under behandling och provtagning. Därför anser vi att rättspsykiatrin bör vara en prioriterad arena för diagnostik och behandling av hepatit C framöver.